ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 04.07.2019 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26.07.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, στον Δήμο Ρόδου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ’ αυτήν.
Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, αναφορικά με την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του καταστατικού της και στο άρθρο 128 ν. 4548/2018.

Για την Εταιρεία το ΔΣ