ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Μ.Α.Ε. 46381/80/Β/2000/21 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 072215820000 – ΑΦΜ 099658646

 

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 14.10.2019 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05.11.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, στον Δήμο Ρόδου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2018, εταιρική χρήση 01/01/2018-31/12/2018, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
  3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2019-31/12/2019 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.
  5. 5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ’ αυτήν.

Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, αναφορικά με την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο καταστατικό της Εταιρίας και στο άρθρο 128 ν. 4548/2018.

Ρόδος, 14.10.2019