Ενημέρωση Υποψηφίων Εργαζομένων για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων  

Η Euromedica σας δίνει την δυνατότητα να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας της και σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» με έδρα την Περιοχή Κοσκινού, Ρόδος, Δωδεκάνησα (τηλ. 2241045000, info@euromedica-rhodes.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
  2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή ζωή σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας αποστείλετε μέσω της ιστοσελίδας. Εάν κληθείτε σε συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και δεδομένα που θα μας αναφέρετε κατά τη διάρκειά της συνέντευξης καθώς επίσης και αξιολογήσεις από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας ο οποίος θα συναντηθεί μαζί σας.
  3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1στ’ και συγκεκριμένα η αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συνεργασία με την Εταιρεία, με σκοπό τη στελέχωση της Εταιρείας με κατάλληλο προσωπικό.
  4. Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει το βιογραφικό σας σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με αυτή. Η Εταιρεία δε θα αποστείλει το βιογραφικό σας σε τρίτους, ενδέχεται όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτό συνεργάτες της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.
  5. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
  6. Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, μετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.
  7. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο βιογραφικό σας σημείωμα, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.
  8. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Εταιρείας, Έλενα Βρακατσέλη, στο τηλέφωνο: 210 3686600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr