Στην Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου, η Διοίκηση αλλά και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό έχουν δεσμευτεί να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας εστιάζοντας απερίσπαστοι στην κλινική θεραπεία και ασφάλεια των ασθενών που τους εμπιστεύονται την υγεία τους.

Η παροχή ποιότητας υψηλού επίπεδου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το σύνολο της εταιρείας. Μέσω της φιλοσοφίας της, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο ασθενής, η εταιρεία έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με το οποίο διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας.

Η εταιρεία ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από τα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας, αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι ενταγμένες στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και, επιπλέον, γίνονται κατανοητές και εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσω:

  • Της διαχείρισης της αξιολόγησης των διαδικασιών
  • Της διαχείρισης των τεχνολογικών αλλαγών
  • Της έγκαιρης αναγνώρισης και επίλυσης ζητημάτων που ανακύπτουν
  • Της ενεργής συμμετοχής της Διοίκησης, του ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού στην αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος ποιότητας και της ανάληψης της ευθύνης εφαρμογής του στα τμήματα τους, καθώς και παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων της εταιρείας.
SOCIAL-RESPONSIBILITY-AWARD-euromedica