ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ.Α.Ε. 46381/80/Β/2000/21 – ΑΡ.ΓΕΜΗ:7221582000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού
Ρόδου – Λίνδου, Δ. Κοινότητα Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση του Άρθρου 10 του Καταστατικού.
3. Έγκριση υπογραφής πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος.
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές
του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Για το Δ. Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιορδάνης Μπλέτσος