ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46381/80/Β/2000/21 – Αριθ.Γ.Ε.ΜΗ.: 72215820000 – ΑΦΜ: 099658646
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 3ης
Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο
«EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η.09.2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, στον
Δήμο Ρόδου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
(1) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019.
(2) Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2019 έως
31- 12-2019,
(3) Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2019 έως 31-12-2019,
(4) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020
(5) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019 και προέγκριση αμοιβών για το
διάστημα 1-1-2020 έως 31-12-2020
(6) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και
να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και
ψήφου κατ’ αυτήν.
Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν
έγγραφα αντιπροσώπευσης, αναφορικά με την οποία ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του
καταστατικού της και στο άρθρο 128 ν. 4548/2018.
Ρόδος, 03.09.2020
Για την Εταιρεία το ΔΣ