ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού
Ρόδου – Λίνδου, Δ. Κοινότητα Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, με θέματα ημερησίας διάταξης, τα παρακάτω:

 1. Υποβολή & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2017,
  εταιρική χρήση 01/01/2017-31/12/2017, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού
  Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
  αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2018-
  31/12/2018 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.
 4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού.
 5. Έγκριση υπογραφής πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα
  της Ελλάδος.
 6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις
μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 16 Αυγούστου 2018
Για το Δ. Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιορδάνης Μπλέτσος